หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล
572021172นางสาวจันทนา แซหลี
572021173นางสาวเจนจิรา นิลวิเชียร
572021179นางสาวปนัสยา สุขเนาว์
572021189นางสาวหฤทัยรัตน์ สังข์ลาย
572021191นายอัษฎาวุฒิ ยิ่งนคร
582021322นายเชาวลิน อึ้งเซ้ง
582021323นางสาวซาฟียะฮ์ เซง
582021324นายณัฐชนน นุ้ยจันทร์
582021329นางสาวธัญทิพย์ หนักทอง
582021330นายธีรภัทร์ กิจพิพิธ
582021332นายนันทพงศ์ เจริญคง
582021340นางสาววรรณพร เจริญรูป
582021341นางสาววัชรี หมัดเจะเร๊ะ
582021346นางสาวสิริรัตน์ ศรีวิเชียร
582021348นางสาวหทัยชนก ส่งศรีจันทร์
582021350นายอภิสิทธิ์​ วัฒนะ
582021351นางสาวอรวรรณ แซ่ล่ำ
582021354นายอัมรี สะเเต
582021355นายอัสรอฟ เจ๊ะโซะ
582021356นางสาวเอ็นนาอำ ตะมอตำ
582021999นางสาวเอ็นนาอำ ตะมอตำ
592021191นายชาคริต ทองนวล
592021192นางสาวซอฟียะห์ แสสาเหตุ
592021195นายธนภัทร ศรีรักษ์
592021197นางสาวนฤมล ไชยเสน
592021203นางสาวรวยดา สาและ
592021206นางสาวศศิภาพรรณ ปุ่ยพล
592021209นายมูฮัมหมัดไฟซอล ดอกอ
592021210นางสาวอารีรัตน์ กาละกาญ
592021211นายอาหาหมัดซาริฟ ยีเเลมะ
592021212นายฮัรซาน ชัชวาลย์
592021214นายฮานัส มาแย
592021286นางสาวจิราพร วิเชียรทอง
602021179นายกอบชัย บุญทอง
602021180นายกันต์ธร ชูเกตุ
602021182นายจักภัทร บุญจันทร์
602021183นายJirapat Padungkit
602021184นายจิรวิทย์ รัตนวรพล
602021185นางสาวจิราภรณ์ กล่อมพงษ์
602021186นายชลวัฒน์ แซ่เฮง
602021189นายธนากร ปานแก้ว
602021191นางสาวนูรีดา บาหะมะ
602021192นายปฐวี ผลผดุง
602021193นายPiyawat Maburee
602021194นายปิยะฤทธิ์ อรน้อม
602021195นางสาวพิไลรัตน์ มีจิตร
602021196นายพุทธชาติ มณีโชติ
602021197นางสาวฟาตีหะ มะมิงซี
602021198นางสาวฟีรดาวส์ เงาะ
602021199นางสาวภัทราวดี ชลสาคร
602021200นางสาวมัสรา เลาะเเม
602021201นางสาวสายสุนี ศรีสุข
602021202นางสาวหนึ่งฤทัย คงการ
602021204นายอัษฎาวุธ พลนุ้ย
602021205นางสาวฮัยซูม ปาลาเร่
612021155นายมะซอและ สนิเจ๊ะนะ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล
562021277นายอิมรอน มามะ
572021147นายจรัสพงศ์ โชครุ่งกาญจน์
572021149นายติรมีซี หมาดง๊ะ
572021153นางสาวนูรซานา ธานมาศ
572021161นายสาเหะบุรฮาน อัลยุฟรี
582021269นางสาวกนกพรรณ เสนีย์
582021272นางสาวเขมิกา ขำดำ
582021274นางสาวจรินันท์ ส่องแสง
582021275นายชวกร หิรัญนิธิรัตน์
582021277นายธีรโชติ โมทอง
582021278นายธีรพงศ์ การดี
582021279นางสาวนภสร รัตนประภัสสร
582021280นายนายนิรันดร์ ประดับเสริฐ
582021281นางสาวนูรฮูดา มะเซ็ง
582021284นายแฟรนดีย์ สะมะล่าเต๊ะ
582021287นายรัฐศาสตร์ เครือทอง
582021290นายศิริพงษ์ จันเต็ม
582021294นายเสฏฐวุฒิ สุวรรณถาวร
582021296นายอัลซอรีย์ บัณฑูรอัมพา
582021476นางสาวชุติมา ปิ่นสกล
582021479นายศราวุฒิ หัดหล๊ะ
582021480นายศุภนัยร์ กูนา
592021160นายกมล บิลพัสด์
592021161นายจักรกฤษณ์ นวลอินทร์
592021162นางสาวเจนจิรา ผลพนม
592021163นายเจ๊ะอานัส ม่องพร้า
592021164นางสาวชลิตา ยอดไสว
592021166นางสาวณัฐธยาน์ กิตติปุญญพัตน์
592021167นางสาวณิชาภัทร ทองขาว
592021168นายปฏิภาณ พรหมจันทร์
592021169นายมฮำมัดซะห์โรล มะเย็ง
592021170นายมูฮำหมัดอาบีดีน วาโละ
592021171นายยุสรี ยะโกะ
592021172นางสาวรัชนีกร ยังพลขันธ์
592021173นางสาววชิราภรณ์ เกิดกุล
592021174นางสาวสุภาวดี ชูยัง
592021175นางสาวหทัยรัตน์ ชุมบุตร
592021282นางสาวฐิติรัตน์ ซื่อสัตย์
592021293นางสาวกมลรัตน์ คำทอง
592995024นายอนุวัฒน์ พัฒนเชียร
602021145นางสาวกิตติรัชย์ สุวรรณกมลาศ
602021146นางสาวชลิตา เรืองช่วย
602021147นางสาวชาริณี แก้วไข่
602021148นางสาวโซฟียา ดอเส็น
602021149นางสาวณัชชา ขันทอง
602021150นางสาวเดียวาตี เจ๊ะอุบง
602021152นายธราเทพ โสมวิภาต
602021155นางสาวผกาภรณ์ เล่งล้วน
602021156นางสาวยูไรนา มะหมัด
602021157นายลุกมัน มูซอดี