ตารางเรียนนิสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2

วัน / คาบ คาบที่ 1
8.00-9.00
คาบที่ 2
9.00-10.00
คาบที่ 3
10.10-11.10
คาบที่ 4
11.10-12.10
คาบที่ 5
12.10-13.00
คาบที่ 6
13.00-14.00
คาบที่ 7
14.00-15.00
คาบที่ 8
15.10-16.100
คาบที่ 9
16.10-17.10
วันจันทร์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ( P101)
SC1449
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ( P101)
MF1305
วันอังคาร เศรษฐศาสตร์และการจัดการ ( P101)
MF3200
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ( P101)
SC1220
วันพุธ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ( P101)
SC1404
วันพฤหัสบดี สังคมยั่งยื่นและเศรษฐกิจพอเพียง ( P101)
MF2200
ไฟฟ้าเพือชีวิต ( P102)
MF1306
วันศุกร์ วิยุตคณิต ( P101)
MF1304