ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ปี สถาบัน สาขา/ผลการเรียน
ปริญญาตรี 2560 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาการคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษา 2554-2559 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา เรียนสาย วิทย์-คณิต / 3.65
ประถมศึกษา 2548-2553 ท่าใหญ่วิทยา 3.46
อนุบาล 2545-2547 สหศาสตร์วิทยา -

ประสบการณ์ทำงาน

งาน หน้าที่รับผิดชอบ หน่วยงาน
ปฎิคม ประขาสัมพันธ์และทำกิจกรรม
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ แข่งขัน ตอบคำถามความรู้ทั่วไปของคอมพิวเตอร์ โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา

ความช้ำนาญทางคอมพิวเตอร์