ประวัติการศึกษา2561/2

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา สถานที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย
2543-2546 ชั้นอนุบาล1-3 โรงเรียนนาเมืองเพชร -
2547-2549 ประถมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนหนองคล้า 4.00
2550-2553 ประถมศึกษาปี4-6 โรงเรียนบ้านหนองคล้า -
2554-2557 มัธยมศึกาาปี่ที่1-3 โรงเรียนวังวิเศษ 3.05
2554-2557 มัธยมศึกาาปี่ที่4-6 โรงเรียนวังวิเศษ 2.60