ตารางเรียน 2561/2

วัน / คาบ คาบที่ 1
8.00-9.00
คาบที่ 2
9.00-10.00
คาบที่ 3
10.10-11.10
11.10-12.10 คาบที่ 5
12.10-13.00
คาบที่ 6
13.00-14.00
คาบที่ 7
14.00-15.00
คาบที่ 8
15.10-16.10
คาบที่ 9
16.10-17.10
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
วันจันทร์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ( P101)
SC1449
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ( P101)
MF1305
วันอังคาร เศรษฐศาสตร์และการจัดการ (P101)
MF3200
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (P101)
SC1220
วันพุธ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ P101
SC1404
วันพฤหัสบดี สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง(P101)
MF2200
ไฟฟ้ากับชีวิต(P102)
MF1306
วันศุกร์ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
11