< < <
วัน/คาบ คาบ 1 8.00-9.00 คาบ 2 9.00-10.00 คาบ 3 10.10-11.10 คาบ 4 11.10-12.10 คาบ 5 12.10-13.00 คาบ 6 13.00-14.00 คาบ 7 14.00-15.00 คาบ 8 15.10-16.10 คาบ 9 16.10-17.10 คาบ 10 17.30-18.30
จันทร์

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

(P101)

SC1449

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

(P101 )

MF1305

อังคาร

ไฟฟ้ากับชีวิต

(P101)

MF1303

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

(P101)

SC1220

พุธ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

(P101)

SC1404

พฤหัสบดี

สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

(P101)

MF2200

อาหารเพื่อชีวิตและความงาม

(P101)

MF3200

วิยุตคณิต

(P101)

MF1304