ประวัติการศึกษา
ระดับ การศึกษา ปี สถาบัน การศึกษา สาขา/ผลการเรียน
ปริญญาตรี 2560-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาการคอมพิวเตอร
มัธยมศึกษา 2558-2560 โรงเรียนพระแสงวิทยา 3.08

ประสบการณ์การท างาน
งาน ปี หน่วยงาน
จัดทำและส่งเอกสาร เขียนตอบกลับข้อความงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประสบการณ์การท างาน