• มหาวิทยาลัยทักษิณ

  • คณะวิทยาศาสตร์

  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  • Facebook Fanpage