ตารางเรียน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปี2 เทอม2

วัน / คาบ คาบ1 เวลา 8.00-9.00 น. คาบ2 เวลา 9.00-10.00 น. คาบ 3 เวลา 10.10-11.10 น. คาบ 4 เวลา 11.10-12.10 น. คาบ 5 เวลา 12.10-13.00 น. คาบ 6 เวลา 13.00-14.00 น. คาบ 7 เวลา 14.00-15.00 น. คาบ 8 เวลา 15.10-16.10 น. คาบ 9 เวลา 16.10-17.10 น. คาบ 10 เวลา 17.30-18.30 น. คาบ 11 เวลา 18.30-19.30 น. คาบ 12 เวลา 19.30-20.30 น.
จันทร์

0214242 (P101) SC1449
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน อ.คณิดา

0214206 (P101) MF1305
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ อ.กฤษณ

อังคาร

0000166 (P101) MF1303
ไฟฟ้ากับชีวิต

0214242 (P101) SC1449
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน อ.คณิดา

พุธ

0214232 (P101) SC1404
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย อ.ไภษัชย์

พฤหัสบดี

0000261 (P101) MF2200
สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

ศุกร์

0214207 (P101) MF1304
วิยุตคณิต อ.อาจารี