สวัสดี!! ฉันชื่อ

Nureeda Bahama

นูรีดา บาหะมะ

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่2

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

Nureeda Bahama

Follow me on Instagram