หน้าแรก เกี่ยวกับฉัน ตารางเรียน ประวัติการทำงาน แกลอรี่

My class schedule

วัน/คาบ คาบที่1

8.00-9.00
คาบที่2

9.00-10.00
คาบที่3

10.10-11.10
คาบที่4

11.10-12.10
คาบที่5

12.10-13.00
คาบที่6

13.00-14.00
คาบที่7

14.00-15.00
คาบที่8

15.10-16.10
คาบที่9

16.10-17.10
คาบที่10

17.10-18.10
จันทร์ 0215331
การพัฒนาแบบจำลองข้อมูล
และธุรกิจอัจฉริยะ
(SC1220)
0215313
การโปรแกรมบนเว็บ
(SC1222)
0215324
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(หอสมุด)
อังคาร 0215325
การทำเหมืองข้อมูล
(SC1222)
0215313
การโปรแกรมบนเว็บ
(SC1222)
0215351
กระบวนการซอฟต์แวร์
และการประกันคุณภาพ
(SC1402)
พุธ 0215362
การออกแบบสื่อโต้ตอบ
(SC1220)
0215325
การทำเหมืองข้อมูล
(SC1222)
พฤหัสบดี 0215331
การพัฒนาแบบจำลองข้อมูล
และธุรกิจอัจฉริยะ
(SC1403)
0215315
การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
(SC1222)
0215362
การออกแบบสื่อโต้ตอบ
(SC1220)
ศุกร์ 0215315
การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
(SC1222)