HOME AboutMe Resume Table Form1 Form2

***TABLE ME***

วัน/คาบ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.10-11.10 11.10-12.10 12.10-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.10-16.10 16.10-17.10
วันจันทร์ 0215331
การพัฒนาแบบจำลองข้อมูลเเละธุรกิจอัจฉริยะ
(P101)
Sc1220
0215324
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(P101)
MF1305
0215313
การโปรแกรมบนเว็บ
(P101)
SC1222
0215324

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(P101)
MF1205
วันอังคาร 0215325
การทำเหมืองข้อมูล
(P101)
SC1222
0215313
การโปรแกรมบนเว็บ
(P101)
SC1222
0215351
กระบวนการซอฟต์เเวร์เเละการประกันคุณภาพ
(P101)
SC1404
วันพุธ 0215362
การออกแแบสื่อโต้ตอบ
P(101)
SC1220
0215325
การทำเหมืองข้อมูล
(P101)
MF1204
วันพฤหัสบดี 0215331
การพัฒนาแบบจำลองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ
(P101)
SC1403
0215315
การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
(P101)
SC1222
0215362
การออกแบบสื่อโต้ตอบ
(P101)
SC1222
วันศุกร์ 0215315
การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
(P101)
SC1449