HOME รู้จักฉัน ตารางเรียนของฉัน

ตารางเรียน

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่1

วัน/คาบ คาบ1 8:00-9:00 คาบ2 9:00-10:00 คาบ3 10:10-11:10 คาบ4 11:10-12:10 คาบ5 12:10-13:00 คาบ6 13:00-14:00 คาบ7 14:00-15:00 คาบ8 15:10-16:10 คาบ9 16:10-17:10
จันทร์ 0215331
การพัฒนาแบบจำลองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ (SC1220)
0215324
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (หอสมุด)
0215331 การโปรแกรมบนเว็บ
(SC1222)
0215324
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (หอสมุด)
อังคาร 0215325 V การทำเหมืองข้อมูล (SC1222) 0215313
การโปรแกรมบนเว็บ (SC1222)
0215351
กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ (SC1402)
พุธ 0215362
การออกแบบสื่อโต้ตอบ (SC1220)
0215325
การทำเหมืองข้อมูล (Mf 1204)
พฤหัสบดี 0215331
การพัฒนาแบบจำลองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ (SC1403)
0215315
การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (SC1222)
0215362
การออกแบบสื่อโต้ตอบ (SC1222)
ศุกร์ 0215351
การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (SC1449)