Hello world I'm beam

เราชื่อ นางสาวกิตติรัชย์ สุวรรณกมลาศ
ชื่อเล่น: บีม
เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542
อายุ 20 ปี
ศาสนา พุทธ....
บ้านเกิดเราอยู่ที่ สงขลา

Unordered List with Default Bullets

3สถานที่ท่องเที่ยว

  1. สงขลา
  2. เชียงใหม่
  3. ภูเก็ต