ตารางเรียน

ชื่อ นายฮานัส มาแย

สถานภาพ กำลังศึกษา

คณะ คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์(55-59)

อ.ที่ปรึกษา อ.สิรยา สิทธิสาร

Day/Time

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00
จันทร์ 0214333
(3) 2101, MF1306
01
Lunch
0214271
(3) 2101, SC1222
02
อังคาร 0214363
(3) 2101, MF3201
19
0214271
(3) 2101, SC1220
02
พุธ 0214333
(3) 2101, MF3307
19
พฤหัสบดี 0214362
(3) 2101, MF1304
01
0214362
(3) 2101, MF1203
01
0214392
(3) 2101, SC1403
02
ศุกร์ 0214352
(3) 2101, MF1304
01
0214341
(3) 2101, MF1205
01