About me : History

ประวัติส่วนตัว การทำงาน ตำแหน่ง และอื่นๆอีกมากมาย

Time study : 3rd/2018

ตารางเรียน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

picture

รวมภาพการทำงาน จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคม

My Homework

รวมการบ้านรายวิชา 0214102 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

objective

Web Programming , Web Designer , Java Programming