******รับซ่อมคอมพิวเตอร์******

บันทึกการซ่อม
เลขที่ใบรับการซ่อม : วันที่ : ผุ้ทำรายการ:
ข้อมูลลูกค้า/สินค้า
ชื่อลูกค้า: ทีอยู่: หมายเลขโทรศัพท์:

สินค้า: ยี้ห้อ: ร้าน: รุ่น: สี่:

กรจัดการข้อมูลในเครื่อง :

อาการเสีย:

อะไหล่ที่เปลี่ย:

ประเมินค่าซ่อน: บาท วันรับสินค้า : สถานะ:

อุปกรณ์ที่นำมาด้วย แผ่น CD/DVD ลำโพง < กระเป๋า

สาย AC Adapter Mouse

สาย USB Keyboard กล่อง

อุปกรณ์อื่นๆ:

ข้อมูลการรับบริการ รับประกันการซ่อม: วัน สื่นสุดรับประกัน : ต้นทุน: บาท คิดราคาลูกค้า: บาท กำไร: บาท