Education/Class schedule

ประวัติการศึกษา/ตารางเรียน

โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว

 • ระดับอนุบาล (1-2)
 • ระดับประถมศึกษาตอนต้น (1-3)
 • รัดับประถมศึกษาตอนปลาย (4-6)
 • โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (1-3)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (4-6)
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 • ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 3
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • รหัสนิสิต 592021192
 • ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1
  Day/Time

  8:00-9:00

  9:00-10:00

  10:00-11:00

  11:00-12:00

  12:00-13:00

  13:00-14:00

  14:00-15:00

  15:00-16:00

  16:00-17:00

  17:00-18:00
  Monday 0214333
  (3) 2101, MF1306
  01
  Lunch
  0214271
  (3) 2101, SC1222
  02
  Tuesday 0214363
  (3) 2101, MF3201
  19
  0214271
  (3) 2101, SC1220
  02
  Wednesday 0214333
  (3) 2101, MF3307
  19
  Thursday 0214362
  (3) 2101, MF1304
  01
  0214362
  (3) 2101, MF1203
  01
  0214392
  (3) 2101, SC1403
  02
  Friday 0214352
  (3) 2101, MF1304
  01
  0214341
  (3) 2101, MF1205
  01


  “ การศึกษาไม่ใช่การเรียนของคนในช่วงอายุหนึ่งเท่านั้น แต่การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งมวล ”