รายการยืม/คืน

13

จำนวนรายการที่มีรายการยืมคืน
รายการค้างคืน

0

จำนวนรายการที่ยังไม่ได้คืนสินค้า
รายการสมาชิก

6

จำนวนสมาชิกที่ใช้งาน
รายการสินค้า

6

จำนวนสินค้าที่ใช้งาน

สินค้ายืมคืนล่าสุด

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หมายเลข Serial No. จำนวนยืม จำนวนคืน สถานะ วันที่ทำรายการ