รายงานประจำเดือนของการบริการและบำรุงรักษา

เลือกเดือนที่ต้องการผลรายงาน :

';?>'; $months = array('','มค.', 'กพ.', 'มีค.', 'เมย.', 'พค.', 'มิย.', 'กค.', 'สค.', 'กย.', 'ตค.', 'พย.', 'ธค.'); for($j = 1; $j <= 12; $j++){ echo ''; } echo '';?>'; for($k = 2500; $k <= 2600 ; $k++){ echo ''; } echo ''; $nisit_birthday= $yy."-".$mm."-".$dd; ?>