ใบงานการบริการและบำรุงรักษา

วันที่ :

'; for($i = 1 ; $i <= 31 ; $i++){ echo ''; } echo '';?>'; $months = array('','มค.', 'กพ.', 'มีค.', 'เมย.', 'พค.', 'มิย.', 'กค.', 'สค.', 'กย.', 'ตค.', 'พย.', 'ธค.'); for($j = 1; $j <= 12; $j++){ echo ''; } echo '';?>'; for($k = 2500; $k <= 2600 ; $k++){ echo ''; } echo ''; $nisit_birthday= $yy."-".$mm."-".$dd; ?>

ชื่ออุปกรณ์ :

ปัญหาที่เกิดขึ้น:

วิธีแก้ไข:

ป้อนเวลา :

เวลาเริ่มต้น :

เวลาสิ้นสุด :

สถานที่ :

ชื่อผู้แจ้ง :

ลายเซ็น :