แก้ไขบันทึกการบริการและซ่อมบำรุงรักษา

รายงานสรุปการบริการศูนย์เครือข่ายสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคม ประจำเดือน

ลำดับ
ชื่องาน
จำนวน
รายละเอียดการดำเนินงาน
ระยะเวลา
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
เวลาบันทึก
แก้ไข
ลบ