ระบบบันทึกการบริการและบำรุงรักษา

เริ่มวันที่:

วัน : เดือน : ปี :

สิ้นสุดวันที่ :

วัน : เดือน : ปี :

ระยะเวลาในการทำงาน :

ชั่วโมง/นาที:

จำนวนวัน :

  * ถ้ามี

ชื่องาน :

ประเภทงาน :

กรุณาเลือกงาน :

จำนวนอุปกรณ์ :รายละเอียดการดำเนินงาน :

สถานที่ :

ชื่อผู้แจ้ง :

ผู้รับผิดชอบหน้าที่ :