เทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Augmented Reality (AR) for Encouraging English Alphabet (A-Z) Learning and Vocabulary.

บทคัดย่อ

    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการออกแบบหนังสือภาษาอังกฤษเรื่องเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการฟัง การพูด การอ่าน และการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยี (Augmented Reality) เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบประกอบไปด้วยสองส่วนคือ ส่วนที่ 1) การออกแบบ Marker โดยใช้โปรแกรม GIMP และโปรแกรม Adobe Photoshop ส่วนที่ 2) การสร้างโมเดลในรูปแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม Unity และโปรแกรม Maya 2019 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบระบบ 1) บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวน 26 คำ ที่มีภาพตรงตามความหมายของคำศัพท์ 2) โมเดลคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรูปแบบ 3 มิติ ที่มีการเคลื่อนไหวจำนวน 26 โมเดล 3) แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ จำนวน 1 แอปพลิเคชันที่พัฒนามาจากงานวิจัยนี้ชื่อ 3D Unity และนำไปทดสอบกับผู้ใช้จำนวน 20 คน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาพเสมือนจริงทำให้เกิดการกระตุ้นในการเรียนรู้มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น จึงสรุปได้ว่าการออกแบบหนังสือภาษาอังกฤษเรื่องเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ประกอบไปด้วยบัตรคำศัพท์แสดงภาพที่ตรงกับความหมายของคำศัพท์เมื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน 3D Unity มีการแสดงผลคำศัพท์ด้วยโมเดล 3 มิติ ที่มีการเคลื่อนไหวและมีเสียงอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษและประโยคภาษาอังกฤษ