ระบบจัดการข้อมูลการยื่นภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
เมนูหลัก
    หน้าหลัก
    ความรู้เกี่ยวกับภาษี
    เข้าสู่ระบบ
วัน - เวลา
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลภาษี

1. ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษี บำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากการถือครอง และการทำประโยชน์ในที่ดินโดยเรียกเก็บจากเจ้าของที่ดิน
ระยะเวลาการชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน ของทุกปี

2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษี โรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น กับที่ดินใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
อัตราการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินให้จัดเก็บจากค่ารายปีของ ทรัพย์สินนั้นในอัตราร้อยละ 12.50 ของค่ารายปี
ระยะเวลาการชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี

3.ภาษีป้าย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ เจ้าของป้าย แต่ในกรณีที่หาตัวผู้เสียภาษีป้ายไม่ได้ผู้ครอบครองป้ายจะต้องเ ป็นผู้เสียภาษีป้าย
อัตราภาษีป้าย ปรากฏตามบัญชีอัตราภาษีป้าย โดยแบ่งตามประเภทของป้าย ไว้ดังนี้
ประเภทที่ 1 ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน อัตรา 3 บาท/500 ตร.ซม.
ประเภทที่ 2 ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือเครื่องหมายอัตรา 20 บาท/ตร.ซม.
ประเภทที่ 3 อัตรา 40 บาท/ 500 ตร.ซม.
ป้ายตามประเภทที่ 1 - 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
ระยะเวลาการชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม- เดือนมีนาคม ของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป: เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
พัฒนาโดย : นางสาววรรณพร เจริญรูป