หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

              

 sci.tsu     IG      Twitter     FB
Untitled Document
author 6 Image 02

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ “Working life Korean” การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบเกาหลี

asdsadsd

Image 02

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning ในยุคดิจิทัล)

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบเช...

Image 02

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ณ
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม โครงการนี้จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยในเ...

Image 02

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM EDUCATION

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้สำนักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง
STEM EDUCATION เพื่อพัฒนาคู่มือที่เน้นสถานการณ์...

Image 02

คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ การพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข :
การสร้างสุขภาวะในองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายภายใต้หัวข้อ
“การพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มาริสา จ...