Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

  ประเทศไทย
นอกจากจะเป็นสมาชิก 5 ชาติแรกและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนแล้ว ยังเป็นเจ้าภาพในการลงนามเพื่อสร้างข้อตกลงในการสร้างกลุ่มอาเซียน
ขึ้นมาด้วย โดยการลงนามนี้เรียกว่า ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) 
ซึ่งลงนามกันเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ที่พระราชวังสราญรมย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5
ทั้งประเทศ ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่ากรุงเทพคือบ้านเกิดของอาเซียน
ข้อมูลทั่วไปของประเทศไทย ชื่อภาษาไทย : ราชอาณาจักรไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ : The Kingdom of Thailand ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN) เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร (Bangkok) ภาษาราชการ : ภาษาไทย (Thai)
สกุลเงิน : บาท (Thai Baht, THB) พื้นที่ : 198,115 ตารางไมล์ (513,115 ตารางกิโลเมตร)
จำนวนประชากร : 64,785,909 คน การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
Time Zone : UTC+7 GDP : 673,725 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้ต่อหัวประชากร : 9,874
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +66ประเทศไทย

            

               
 วิวัฒนาการเงินตราไทย เริ่มตั้งแต่กลุ่มชนดั้งเดิมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน
ตั้งแต่ราว 38,000 ปีมาแล้ว ก่อนจะได้รับวัฒนธรรม
จากอินเดียนั้น กลุ่มชนเหล่านี้ติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยน
สินค้ากัน โดยใช้สิ่งของเป็นสื่อกลาง เมื่อวัฒนธรรมอินเดีย
แพร่เข้ามาจึงเริ่มผลิตเงินตราเป็นสื่อกลางค้าขาย