Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประชาคมอาเซียน
หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of South East Asian NationsASEAN) 
เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia)
เมื่อเดือน ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

             ประเทศบรูไน
เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นประเทศที่
6 เมื่อวันที่ 8 มกราคมพ.ศ.2527ภาย
หลัง ได้รับเอกราช\จากประเทศ อังกฤษข้อมูลทั่วไปของประเทศบรูไน ชื่อภาษาไทยเนการาบรูไนดารุสซา-
ลามชื่อภาษาอังกฤษ : Negara Brunei Darussalam ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้(ASEAN) เมืองหลวง :
กรุงบันดาร์เสรี

เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)

 

                                                   ประเทศไทย
นอกจากจะเป็นสมาชิก 5 ชาติแรกและเป็นผู้ ร่วมก่อตั้งอาเซียนแล้วยังเป็นเจ้าภาพในการลงนามเพื่อ
สร้างข้อตกลงในการสร้างกลุ่มอาเซียนขึ้นมาด้วย                     โดยการลงนามนี้เรียกว่า (Bangkok    Declaratซึ่งลงนามกันเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510ที่พระ-
ราชลวังสราญรมย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5
ทั้งประเทศดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่ากรุงเทพ