ระบบวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่านปลั๊กไฟ โดยแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชั่น
( The Electrical Measurement System Through a Power Plug that presents the results via Web Applications )


ON OFF