ประกาศ
 • ขออภัยเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ขัดข้อง จำเป็นต้องล้างข้อมูลใหม่ ตอนนี้นิสิตสามารถลงทะเบียนใช้งานใหม่ ได้แล้วครับ
Welcome to CSIT Web Hosting

คุณลักษณะของ CSIT Web Hosting

 1. รองรับ https://
 2. ฟรีพื้นที่ 100 MB ในการเก็บข้อมูลเว็บไซต์ (หากมีความจำเป็นสามารถขอพื้นที่เพิ่มได้)
 3. ให้บริการสำหรับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
 4. สนับสนุนการทำงานในลักษณะ Dynamic Web Page Script รองรับภาษา PHP 7.2
 5. ฟรีฐานข้อมูล MySQL คนละ 1 ฐานข้อมูล
 6. ให้บริการภายใต้ Server แบบ Linux ที่ต้องคำนึงถึงการเขียน Coding ที่มีลักษณะเป็น Case sensitive (ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่จะถือเป็นคนละตัวกัน) และการตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 7. นิสิตคนใดที่ต้องการใช้บริการ ให้คลิกที่เมนูลงทะเบียน แล้วกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง จากนั้นรอให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูล และจะแจ้งรายละเอียดข้อมูลการใช้ ไปยัง e-mail ของนิสิตเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการ Web Hosting

 1. ต้องไม่ให้ผู้อื่นใช้บัญชีผู้ใช้บริการของตน หากมีการกระทำผิดใดๆ เจ้าของบัญชีผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบ
 2. ต้องไม่คัดลอกและเผยแพร่ข้อมูล ข้อความ บทความ เพลง ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 3. ต้องไม่เข้าถึง คัดลอก เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล แฟ้มข้อมูล หรือผลลัพธ์ ของผู้ใช้บริการรายอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เผยแพร่ข้อมูล เพื่อการโฆษณา หรือ ทำการค้า และสื่อที่ผิดกฎหมาย
 4. การกระทำใดๆ ที่อยู่ภายใต้บัญชีผู้ใช้บริการของตน ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบ ตามกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงปรับ 500,000 บาท (เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการเอง)
 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายต่อข้อมูลใดๆ ของท่าน อันเกิดจากการชำรุดของระบบหรือเหตสุดวิสัย